Một góc Chợ Lớn 'nhuộm đỏ' bởi hàng trang trí Tết

Một góc Chợ Lớn 'nhuộm đỏ' bởi hàng trang trí Tết

Một góc Chợ Lớn 'nhuộm đỏ' bởi hàng trang trí Tết

Một góc Chợ Lớn 'nhuộm đỏ' bởi hàng trang trí Tết

Một góc Chợ Lớn 'nhuộm đỏ' bởi hàng trang trí Tết
Một góc Chợ Lớn 'nhuộm đỏ' bởi hàng trang trí Tết