Đèn trang trí Tết trên đường Phạm Ngọc Thạch được chỉnh sửa sau khi người dân chê xấu

Đèn trang trí Tết trên đường Phạm Ngọc Thạch được chỉnh sửa sau khi người dân chê xấu

Đèn trang trí Tết trên đường Phạm Ngọc Thạch được chỉnh sửa sau khi người dân chê xấu

Đèn trang trí Tết trên đường Phạm Ngọc Thạch được chỉnh sửa sau khi người dân chê xấu

Đèn trang trí Tết trên đường Phạm Ngọc Thạch được chỉnh sửa sau khi người dân chê xấu
Đèn trang trí Tết trên đường Phạm Ngọc Thạch được chỉnh sửa sau khi người dân chê xấu